Shoji Ueda

Saihaku, Japón, 1913 - Sakaiminato-shi, Japón, 2000