Juan Navarro Baldeweg / Santander, Spain, 1939

Share